رنگ کاری چوب

شرکت تی شین با داشتن کادری آموزش دیده و مجرب در اختیار شما هم وطن های عزیز می باشد .
این شرکت با سابقه ی بیش از بیست سال آماده دریافت کلیه خدمات رنگ کاری در ضمینه چوب و مبلملن و دکوراسیون و خیر… است .
بخش آموزششرکت تی شین با بهره گیری ازتجربه کادری مجرب ترین پرسنل این شرکت مقاالتی در مورد انواع نقاشی چوب نقاشی پارکت- رنگ کاری کابینت چوبی و … را به شما خوانندهگان عزیز ارائه می دهد.
رنگ کاری چوب شامل موارد زیرمی باشد.

پوست زنی
آستری
بتونه
همرنگ کردن
رنگ کاری چوب)سیلر ،کیلر ،پلی استر، نیم پلی استر( … قبل از رنگ کاری چوب)سیلر ،کیلر ،پلی استر، نیم پلی استر… (زیر کاری باید انحام گیرد.که پوست زنی یکی از مهمترین آیتم های نقاشی چوب می باشد. اگر سنباده خوب انجام نشود. نه تنها سطح صاف نمی شود بلکه مصرف رنگ را باال میبرد.
بتونه به موادي گفته میشود كه براي پر كردن خلل و فرجها، ترك خوردگیها، زدگیها، پوشاندن سر پیچها و میخها و به دست آوردن سطحي صاف و یكنواخت به كار میرود. به طور كلي در انتخاب بتونه نقاشی چوب یاید موارد زیر رعایت
شود:
-1محلي كه قرار است با بتونه پر شود
-2نوع چوبي كه با بتونه پر شود
-3نوع رنگي قرار است با بتونه پر شود

-4نوع آستر همرنگي كه قرار است تغییر رنگ در زمینه چوب
به وجود آورد
بتونه هاي مورد مصرف درنقاشی چوب:
-1بتونه چوب
-2بتونه همرنگي
بتونه چوب:
این بتونه ماده اي است ژله مانند و شفاف كه از تركیب سلولز و مواد رقیق كننده به دست میاید . از این بتونه در نقاشی چوب براي پر كردن زدگیهاي كوچك و خلل و فرج چوبهایي درشت بافت استفاده میشود. حالل آن تینر فوري و رقیق شده آن میتواند كار سیلر را انجام دهد. شفافیت این بتونه باعث میشود كه در نقاشی چوب زیر رنگهاي شفاف تا عمق روزنه ها آشكار شود و زیبایي چوب را افزایش دهد. سطح مورد نظر را با تینر یا محلول رقیق شده نیترو سلولز میپوشانند. بعد از خشك شدن آن سطح بتونه شده باید سنباده شود تا فقط بتونه داخل روزنهاي چوب باقي بماند. بعد از پرداخت كار میتوان سطح كار را آستري زد و یا رنگ كرد. بتونه همرنگي نقاشی چوب بتونه نقاشی چوباز مخلوط گلهاي معدني) رنكهاي معدني( آرد سریش یا سریشم و آب به دست میاید . از این بتونه براي پر كردن حفره ها و كنده كاریها ي چوبهایي كه بر روي آنها رنگهاي شفاف
و یا آستري هم رنگي میخورد و به منظور همرنگ كردن آنها با قسمتهاي دیگر چوب استفاده میشود رنگینه هاي معدني كه در تهیه این بتونه نقاشی چوببه كار میرود
-گل مل : كه به رنگ سفید متمایل به زرد است و بیشترین سهم
در تهییه بتونه نقاشی چوبرا دارد.
-گل اخرا : یا اكسید آهن كه به رنگ مایل به قهوه اي است در
تهییه بتونه نقاشی چوبکاربرد دارد..
-گل امرا : كه به رنگ قهوه اي تیره است.
-گل ماشي : به رنگ متمایل به نارنجي است.

-الجورد : كه به رنگ آبي تیره ) الجوردي ( است.
-گل زرد كرم: به رنگ زرد سیر است.
-گل سینكا : كه پودر خیلي نرم و به رنگ سفید است.
در تهیه بتونه هاي در تهییه بتونه نقاشی چوبرا دارد . .ازدوده نیز استفاده میشود . از دوده به عنوان رنگ سیاه استفاده میشود
.بهترین نوع دوده یدون چربي است ) دوده سوئدي( . باید توجه داشت كه در ساخت بتونه غلظت آن بسیار مهم است . هر چه رقیقی بتونه نقاشی چوب.زیاد باشد چسبندگي آن نیز بیشتر خواهد شد ولي در عوض نشست آن بیشتر خواهد شد . و بعد از پرداخت در محل بتونه شده گودي به وجود میاید براي اینكه بتونه نشست بشتري داشته باشد میتوان بتونه را در دو مرحله بر روي كار زد ابتدا بتونه را رقیق كرده بر روي كار میزنیم و پس از خشك شدن و در مرحله بعد میتوان از بتونه نقاشی چوب .غلیظ استفاده كرد.
شرکت خدماتی آدا با بهره گیری از کادری مجرب، انواع نقاشی چوب- نقاشی پارکت- رنگ کاری کابینت چوبی و … را به شما مشتریان عزیز ارائه می دهد مشاوره رایگان – ارسال آلبوم – کاتالوگ کیفیت مطلوب – خدمات متمایز – قیمت مناسب هدف مـــا رضایت شماست.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

تماس تلفنی